ببینید: آیا افسردگی پایه‌ای بیولوژیکی و بیولوژیکی دارد؟

مشاوره‌ _ روانشناسی

ببینید: آیا افسردگی پایه‌ای بیولوژیکی و بیولوژیکی دارد؟

 

آیا افسردگی پایه‌ای بیولوژیکی دارد؟

 

با بیش از ۳۵۰ میلیون فرد در سراسر زمین که از افسردگی رنج می برند، شکی نیست که مشکلی واقعی و جدی است. اما در واقع چه در حال رخ دادن در درون یک فرد افسرده ست؟

آیا پایه‌ای بیولوژیکی یا زیست‌شناختی برای این حس‌های شدید غم وجود دارد.

پربازديدها

شبکه های اجتماعی