اختلال شایع وندالیسم

مشاوره‌ _ روانشناسی

اختلال شایع وندالیسم

وندال و وندایسم چیست؟

یکی از نابهنجاری‌ها، گرایش جوانان به تخریب است که در نوع خود می‌تواند شامل تخریب اموال عمومی، فضای‌سبز، جاده‌ها، دیوار‌ها و... باشد. چنین فردی را در اصطلاح جامعه‌شناسان، وندال می‌گویند و گرایش به اینگونه تخریب‌ها، وندالیسم نامیده می‌شود.

اغلب وندال‌ها در گروه جنسی مذکر قرار دارند. به عبارت دیگر پسران بیش از دختران به وندالیسم که با نوعی خشونت همراه است روی می‌آورند.

شبکه های اجتماعی