پاسخ دندان شکن کارگردان زن فرانسوی به نشریه موهن شارلی ابدو (متن و صوت)

پاسخ دندان شکن کارگردان زن فرانسوی به نشریه موهن شارلی ابدو (متن و صوت)

با وجود اتفاقات این روزها در فرانسه مبنی بر اسلام هراسی، کارگردان زن فرانسوی مسلمان شد. ازابیل ماتیک در شبکه اجتماعی خود نوشته است: بنده در آینده نزدیک به مراکش سفر خواهم کرد و در آنجا نام جدید و اسلامی خودم را انتخاب خواهم کرد.

شبکه های اجتماعی