انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا

  • اختلال: عورت‌نمائی (exhibitionism)
  • اختلال: یادگارخواهی (fetishism) فِتیشیزم
  • اختلال: مالش (frotteurism)
  • اختلال: بچه‌بازی (castration anxiety)
  • اختلال: آزارگری (سادیسم) جنسی (transvestic fetishism)
  • اختلال: آزادخواهی (مازوخیسم) جنسی (pedophilia)