رفتار درمانی شناختی (CBT)

تألیفات مدیر مشاوره‌ _ روانشناسی

رفتار درمانی شناختی (CBT)

«إجتنبوا کثيراً مِنَ الظنّ» از بسياري از گمان ها دوري کنيد.

رفتار درماني شناختي يا CBT

در اين مقام قصد نداريم به تبيين جزئيات مبحثِ «رفتار درماني شناختي» بپردازيم بلکه بيشتر قصد داريم با ذکر چند مثال، شما را با کليّت اين مبحث به قدر ضرورت آشنا کنيم.

  • CBT مخفف سه واژه cognitive behavior therapy می‌باشد.

 هميشه رفتار ما انسان‌ها مطابق هست‌هایِ واقعی شکل نمی‌گيرد بلکه در بسياری از موارد رفتار ما، مُطابق فکر و انديشه و گُمانی، قالب می‌گيرد که در سر داريم چرا که غالباً اين تفکرات ما هستند که احساساتمان را شکل می‌دهند و به تَبَعِ احساسات، رفتار ساخته می‌شود.

حال اگر کسی دارای فکري سالم باشد و در مواجهه با رُخدادها بتواند تحليلي صحيح و مثبت داشته باشد به دنبالِ آن، احساسی زيبا در خود ايجاد کرده است که آن احساس خوب، محرِّک او به سمتِ رفتاري نرمال خواهد بود.