نشان دادن آلت تناسلی

نشان دادن آلت تناسلی

آشنایی با اختلالات جنسی خویشتن‌نمایی Exhibitionism (اکسی هیبی‌‎ تیونیسم)

در این نوع از انحراف پارافیلیا، شخص بیمار، اقدام به نشان دادن آلت تناسلی خود به جنس مخالف بطور ناگهانی می‌کند با این قید که کوششی برای ایجاد تماس بدنی به عمل نمی‌آورد بلکه هدف این است که با نشان دادن آلت تناسلی در طرف مقابل، ایجاد شرمندگی و سراسیمگی کند.

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا

  • اختلال: عورت‌نمائی (exhibitionism)
  • اختلال: یادگارخواهی (fetishism) فِتیشیزم
  • اختلال: مالش (frotteurism)
  • اختلال: بچه‌بازی (castration anxiety)
  • اختلال: آزارگری (سادیسم) جنسی (transvestic fetishism)
  • اختلال: آزادخواهی (مازوخیسم) جنسی (pedophilia)

شبکه های اجتماعی