5 فایده ختنه از نظر پزشکان

مسائل جنسی

 5 فایده ختنه از نظر پزشکان

5 فایده ختنه از نظر پزشکان

ختنه، عمل جراحی کوچکی است که سابقه پنج هزار ساله دارد. تاریخچه ختنه به مدتها پیش و به مصر باستان برمی گردد.

انجام ختنه فقط جنبه بهداشتی داشت، اما امروزه مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان و بسیاری از مناطق دنیا پسران را ختنه می کنند.

مسلمانان علاوه بر دلیل پزشکی، به دلایل اسلامی و مذهبی، فرزند خود را ختنه می کنند، اما سایر مذاهب و ادیان برای پیشگیری از بسیاری از مشکلات پزشکی کودکان خود را ختنه می کنند.