۱۰ راهکار برای مواجهه با افراد عصبانی

مشاوره‌ _ روانشناسی

۱۰ راهکار برای مواجهه با افراد عصبانی

۱۰ راهکار برای مواجهه با افراد عصبانی

چند سال پیش، در جلسه‌ی مدیریت یکی از مشتریان روابط عمومی‌ام نشسته بودم. مدیر اجرایی سازمان از مدیر بازاریابی سؤالی پرسید که ظاهرا از پاسخی که شنید خوشش نیامد. وی که عصبانی شده بود، در مقابل تیم مدیریت و حتی من (که مشاور پاره‌وقت بودم)، با بی‌پروایی سؤال دیگری از آن خانم پرسید و برخورد تندی از خود بروز داد. در نهایت فریاد بلندی زد، بددهانی کرد و باعث گریه‌ی مدیر بازاریابی شرکت شد.

واکنش خشمناک این مدیر به قدری نسبت به آن موقعیت وحشیانه بود که هاج و واج و وحشت‌زده ماندم. آنچه بیش از هر چیزی حیرت‌زده‌ام کرد واکنش افراد دور میز بود.

شناخت نیمه‌ی تاریک وجود خودتان بهترین راه برای پی‌بردن به نیمه‌‌ی تاریک وجود دیگران است. کارل یونگ.