زیبایی در عظمت است!

تألیفات مدیر موضوعات دینی

زیبایی در عظمت است!

زیبایی در عظمت است!

بررسی حدیث: "إنّ اللَّه تعالى جميل يحبّ الجمال"

همراه با بررسی جامع و ریشه‌ای لغت جمیل.

مسعود رضانژاد فهادان

چکیده مقاله:

محبّت از ریشه «حاء _ باء _ باء» تشکیل شده و چنانچه إبن‌فارس نیز بیان می‌دارد حُب به معنای لزوم و همراهی و چسبندگی و الصاق است.[مقاييس‌اللغه‏، 2/26]

به عبارت ساده‌تر، محبّت در أصل لغت، به معنای قرابت و نزدیکی است و چنانچه بارها آزموده‌ایم دو نفری که به یکدیگر، علاقه‌مندند یکدیگر را چه در فکر و روان و چه در عالم واقع، جذب می‌کنند گویا می‌خواهند کاملاً خود را به همدیگر بچسبانند و این همان معنای محبّت در اصل لغت است.

جالب اینکه گاهی که میان دو رفیقِ شفیق، به هر دلیلی و لو به کدورت و دلخوری، جدائی می‌اُفتد و از یکدیگر دور می‌شوند چون جسمشان از هم، دور می‌شود ارواح و افکارشان بیش از قبل، با هم درگیر می‌شود گویا فکر، قصد دارد فاصله و فراق و دوری جسم را با تنیدن در افکار محبوب، جبران کند.