دانلود نمایش رادیویی آینه و گنبد

داستان و حکایت چند رسانه‌ای ادبیات فارسی

دانلود نمایش رادیویی آینه و گنبد

نمایش رادیویی آینه و گنبد

بر گرفته از حکایت 4 گلستان سعدی

طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب به حکم آنکه ملاذی منیع از قلّه کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرّت ایشان مشاورت همی‌کردند که اگر این طایفه هم برین نسق روزگاری مداومت نمایند مقاومت ممتنع گردد.

شبکه های اجتماعی