تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

مشاوره‌ _ روانشناسی خانه و خانواده

تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

گزاره های تصویری از اوّلین گزاره‌های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه، شروع می‌کند به شناختن دور و برش، این گزاره‌ها مؤثرند؛ کودک از وقتی می‌فهمد بین انسان‌ها تعامل و روابطی وجود دارد از گزاره‌های تصویری تأثیر می‌پذیرد.

گزاره تربیتی: هر گفتار، رفتار یا حالتی است که در بر دارنده یک پیام تربیتی است؛ پیام مثبت یا منفی.