گرمابه شیخ بهائی (ره)

مجله اینترنتی فهادانحمّامی معروف در اصفهان که توسط شیخ بهائی رَحمة اللّهِ علیه (م۱۰۳۰ق) در۱۰۲۵ق و در عهد شاه عباس، طراحی و ساخته شده است.

امروز سه شنبه 03 اسفند 1395