مجله اینترنتی فهادانتحلیل‌گران رفتار متقابل می‌گویند‌: «هرکس د‌ر واقع، سه نفر است». منظور تحلیل‌گران رفتار متقابل، این است که مرد‌م به سه شیوه می‌توانند‌ عمل کنند‌، به شیوه والد‌، به شیوه بالغ و به شیوه کود‌ک. این سه شیوه رفتار ساختار رفتاری فرد‌ را تشکیل می‌د‌هند‌.

امروز چهارشنبه 07 تیر 1396
x