تغییر دنیا!

داستان و حکایت

تغییر دنیا!

نوشته روی گور یک کشیش!

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم.