کدام مرجع تقلید اذن پدر دختر را لازم نمی داند؟

مجله اینترنتی فهادانکدام مرجع تقلید اذن پدر دختر را لازم نمی داند؟ - اذن پدر - صیغه - عقد موقت -

امروز دوشنبه 01 خرداد 1396