16 تصویر ناب و واقعی از کتک‌کاری مقامات سیاسی

سیاسی

16 تصویر ناب و واقعی از کتک‌کاری مقامات سیاسی

زمانی که سیاستمداران دعوا می‌کنند!

همه انسان‌ها عصبانی می‌شوند و این موضوع امری طبیعی است؛ اما گاهی عصبانیت برخی افراد جامعه که در مقام‌های حساسی فعالیت می‌کنند، چیزی فراتر از عصبانیت انسانی است.