کتاب قوای نامرئی (4)

مشاوره‌ _ روانشناسی دانلود کتاب

کتاب قوای نامرئی (4)

کتاب قوای نامرئی (4)

عشق حقیقی عبارت است از عشق به خدا و مقدسات که آن را عشق معنوی نیز می‌گویند عشق به تحصیل علم و کشف حقایق از مشتقات آن است. این قسم نیز دارای سه مرحله افراط و تفریط و اعتدال است حد تفریط آن موجب کفر و بی‌ایمانی است حد اعتدالش باعث زهد و ورع و حد افراط آن فوق طاقت بشر است و جز انسان کامل کسی را قدرت تحمل آن نیست این مسئله ثابت است که تعریف عشق کاری است دشوار و هرچه بیشتر در این باره قلم فرسائی شود حق مطلب ادا نخواهد شد و عشق آن طور که هست کمتر افرادی قادر به تعریف و درک آنند زیرا جز عاشق حقیقی کسی به معنای عشق پی نمی‌برد.

تانگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام و سروش