آموزش بزرگ‌تر جلوه دادن خانه‌های کوچک

خانه و خانواده

آموزش بزرگ‌تر جلوه دادن خانه‌های کوچک

چگونه خانه کوچک را بزرگ جلوه دهیم؟

وارد بعضی خانه‌ها که می‌شوی احساس می‌کنی محیطی برای نفس کشیدن پیدا کرده‌ای. نه اینکه خانه بزرگ باشد یا وسایلی لوکس در آن گنجانده شده باشد امّا معلوم است صاحبخانه از آن طیف افراد باسلیقه است که بخوبی می‌داند هر چیز را به چه طریق و کجا قرار دهد تا بهترین جلوه را پیدا کند.

ساعتی را که تو در آنجا می‌گذرانی تجربه‌ای لذّت‌بخش است. آرامش در آنجا همچون نسیمی از هر نقطه به روحت می‌وزد و برای لحظه‌ای تو را از افکار مزاحم روزمره به درمی‌آورد. هنگام خداحافظی از میزبان، به این فکر هستی که او را در زمره دوستان خوبت قراردهی و رفت و آمدت را با او افزایش دهی زیرا بخوبی می‌دانی که چند دقیقه بودن در خانه او، برای تو حکم نوعی روان‌درمانی را خواهد داشت.