اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

خانه و خانواده مذهبی

اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

اگر ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭی ﻫﻤﺴﺮﺕ، ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﻃﻮﺭی ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻓﺭﻳﺪﻩ است!

ﻭﻗﺘﻲ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﺪﻳﻢ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ!

همه چیز از یک پارتی شروع شد

داستان و حکایت

همه چیز از یک پارتی شروع شد

همه چیز از یک پارتی شروع شد!

چند ماه قبل از وقوع این حادثه با نامزدم در یک مجلس پارتی آشنا شدم و باهم ازدواج کردیم اما همیشه حرکات و رفتار و ارتباط‌گیری او با دوستان ناباب، عذابم می‌داد. خانواده‌ام راضی به این ازدواج نبودند ولی بازهم من با او ازدواج کردم چون او دختر خیلی زیبایی بود. به خاطر همین مسائل باهم اختلافات شدیدی داشتیم.