رمز و رازهای دوز زدن مشکلات و لذّت بردن از زندگی

مشاوره‌ _ روانشناسی

رمز و رازهای دوز زدن مشکلات و لذّت بردن از زندگی

روش‌های مدیریّت و افزایش هوش هیجانی

بسیاری از افراد اعتقاد دارند هوش هیجانی بیشترین کاربرد و تاثیر را در زندگی روزمره‌ دارد تا جایی که راز ماندگاری در شغل را نیز بیشتر به هوش هیجانی و نحوه مدیریت احساسات خود و دیگران مربوط می‌دانند تا به هوش عقلی و مهارت‌های تخصصی. در این صورت، هوش هیجانی چیست و برای تقویت آن چه باید کرد؟

شبکه های اجتماعی