تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام (4)

شخصیّت‌ها

تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام (4)

تحلیلی روان‌شناختی از تحولات صدر اسلام (4)

بدعت‌گذاری نتیجه تبعیت از هوای نفس

اشاره[1]

بحث ما درباره منشأ انحرافات انسان، بخصوص انحرافات ناگهانی و چرخش‌های غیرمنتظره بود.

در جلسه اوّل با استفاده از فرازهایی از خطبه شقشقیه توضیح دادیم که گاهی زیور و زینت‌های دنیا آن‌چنان جلوه می‌کند و دل انسان را می‌رباید که حقایق و حتّی تصمیمات قبلی خود را فراموش می‌کند، تغییر مسیر می‌دهد و در راه دیگری قدم می‌گذارد.

در جلسه دوم و سوم با استفاده از خطبه دیگری از نهج‌البلاغه به این نتیجه رسیدیم که خاستگاه اصلی انحرافات، پیروی از هوای نفس است و نه تنها انحرافات فردی بلکه فتنه‌های اجتماعی از همین خاستگاه سرچشمه می‌گیرند. وقتی هوای نفس بر افراد یا گروه‌هایی غالب شد می‌کوشند برای جذب دیگران کارشان را توجیه کنند و آن رفتاری را که می‌پسندند بر دیگران تحمیل کنند و برای این کار، افکار جدیدی را مطرح می‌کنند.