اعتیاد به هرزگی جنسی در فضای آنلاین

دانش و فن‌آوری

 اعتیاد به هرزگی جنسی در فضای آنلاین

ناشناس بودن، دسترسی آسان و کم هزینه بودن تجارب هرزگی جنسی در فضای آنلاین باعث افزایش تعداد معتادان به این جرم شده است و از طرفی تنوع و گوناگونی این جرم نیز منبع تغذیه این اعتیاد اینترنتی است.

در طی دهه‌های گذشته، پیشرفت های تکنولوژیک کمتری بوده اند که به صورت بالقوه توانایی ایجاد انقلابی در عرصه هایی هم چون آموزش، سلامتی، تجارت، سرگرمی و غیره داشته باشند. اما اینترنت بستری را آماده نموده که تقریباً در تمامی زمینه‌های یادشده انقلابی عظیم صورت گرفته است.