بررسی مصادیق، عوامل و موانع فضل از منظر قرآن و روایات

بررسی مصادیق، عوامل و موانع فضل از منظر قرآن و روایات
بررسی مصادیق، عوامل و موانع فضل از منظر قرآن و روایات

هذا من فضل ربی

سیده مریم موسوی

فیوضات الهی، چونان باران رحمت از سوی خداوند متعال درحال ریزش است و به سوی هر مستعدی روان می‌شود، و گاه بیش از استحقاق به وی می‌بخشد. قرآن فضل عظیم الهی بر پیامبر اکرم (ص) است، که خداوند آن را بر قلب پاک حضرت نازل فرمود، و او را مختص این فضل عظیم خود نمود و از طریق پیامبر اکرم (ص) تمام جهانیان از آن بهره‌مند می‌گردند. فضل بی‌شمار خداوند در طبیعت، خلقت شب و روز، آفرینش آسمان‌ها و زمین، دریاها، گوناگونی میوه‌ها و گل‌ها و در امور معنوی همچون هدایتگری، اعطای علم و حکمت و انزال کتب آسمانی تجلی یافته است که با تدبر در قرآن و روایات معصومین (ع) این دو ثقل ارزشمند و ماندگار رسول اکرم (ص) بهتر قابل شناسایی هستند. در نوشتار حاضر نویسنده بر آن است تا با مفهوم‌شناسی فضل، مصادیق، عوامل و موانع فضل را براساس آیات قرآن و روایات مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

شبکه های اجتماعی