نگاهي به عيد نوروز در دين مبين اسلام

مباحث تاریخی

 نگاهي به عيد نوروز در دين مبين اسلام

 نگاهي به عيد نوروز در دين مبين اسلام

"يدالله حاجي زاده" طي مقاله اي كه در سايت پژوهشكده باقرالعلوم منتشر شد، نگاهي گذرا به عيد نوروز در دين مبين اسلام انداخته است. متن كامل اين مقاله به شرح ذيل است:

نوروز ايرانيان كه در آغاز فصل بهار جشن گرفته مي شود، پيام آور نو شدگي سال و آمدن گرما و مرگ زمستان و رويش دوبارهء طبيعت، و زمان خروج انسان از عالم خمودگي و پيوستن به طبيعت و شروع به حيات اجتماعي دوباره در جامعه است.[1]

شبکه های اجتماعی