عهد در طوفان، نقض در آرامش

عهد در طوفان، نقض در آرامش

عهدهایی که شکستم

خوانده بودم که "عهدی را که در طوفان با خدا می‌بندی در آرامش، فراموش نکن" اما من همه چیز را فراموش کرده بودم. من در بسیاری از طوفان‌ها، عهدها بستم و تصمیم‌ها گرفتم اما همین که پایم به ساحل رسیده بود همه چیز را فراموش کرده بودم!
آن روز که با مادرم تندی کردم قطعاً یاد تو نبودم اگر نه تو به من گفته بودی که به او اُف نگویم.
آن روز که دروغ گفتم بی‌تردید به یاد تو نبودم اگر نه زبان به دروغ باز نمی‌کردم.
آن روز که نگاهم به خطا رفت هرگز به یاد تو نبودم و گرنه ممکن نبود که بی‌حیایی کنم.