به کارگیری مهمان

تألیفات مدیر

به کارگیری مهمان

استخـــدام

شرح حدیث: "سَخافَةٌ بِالمَرءِ أن يَستَخدِمَ ضَيفَه"

آثار وضعی به کارگیری مهمان

مسعود رضانژاد فهادان

با توجه به نزدیکی دو تعبیر «سَخافَةٌ بِالمَرء» و «أسخَف الرَّجُل»، احتمال دیگری در مصداق حدیث داده می‌شود و آن اینکه لغویین تصریح کرده‌اند که أسخف‏ُ الرجُل: به معنای کمی مال و تنگی معیشت است.

همچنین إبن أثیر در النهاية في غريب الحديث و الأثر می‌گوید: السَخَف، اگر با فتحه خوانده شود به معنای تنگیِ عیش است.

بنابراین یکی از مصادیق سَخافة، تنگ‌دستی و ابتلاء به فقر است. و حدیث «سَخافَةٌ بِالمَرءِ أن يَستَخدِمَ ضَيفَه» یعنی به کارگیری مهمان موجب سَخافة می‌شود که یکی از مصادیق سَخافة، فقر است مصداق دیگر آن، بی‌فرهنگی و بی‌ادبی و بی‌شخصیتی از منظر و دیدگاهِ جامعه است.