هفت اشتباه بزرگ من، هنگام صحبت کردن

مشاوره‌ _ روانشناسی

هفت اشتباه بزرگ من، هنگام صحبت کردن

هفت اشتباه بزرگ هنگام صحبت کردن

1- غر زدن

غر زدن نیز یکی از انواع منفی‌گرایی است. این صفت یکی از هنرهای ملی انگلستان و حتی ورزش ملی انگلیسی‌هاست! باور کنید اغراق نمی‌کنم!

انگلیسی‌ها همیشه درباره آب و هوا، ورزش، سیاست و همه چیز غر می‌زنیم و همواره از همه چیز، شاکی هستیم. غر زدن مثل یک ویروس منتقل می‌شود و در مدت زمان بسیار کمی افراد زیادی را آلوده می‌کند در نتیجه افرادی که آلوده این ویروس شده‌اند، همه چیز را تیره و تار می‌بینند در واقع، این عمل با نور و روشنایی در تضاد است.