معالجه مؤثّر زودانزالی

مشاوره‌ _ روانشناسی

معالجه مؤثّر زودانزالی

 

معالجه مؤثّر و رایگان زودانزالی در کمتر از شش ماه

دو روش بسیار مؤثر در درمان انزال زودرس: یکی روش تحریک و توقف و دیگری روش کارکردن بر روی عضله‌های کف لگن است.

این دو روش، طوری مؤثرست که بیشتر شبیه معجزه می‌ماند! نتیجه این تمرین‌ها پس از شش ماه، چنانچه بطور مرتب انجام شوند بروز می‌کنند.