آیا همه انسان‌ها خلیفه خدا بر روی زمین هستند؟

آیا همه انسان‌ها خلیفه خدا بر روی زمین هستند؟

پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی:

آیا مقتضای مقام «خلیفة اللهی» انسان این نیست که زمین و حکومت را هرگونه که خود بخواهد اداره کند.

پاسخ:

برخی به انگیزه ی نفی حکومت دینی و لزوم تبعیت از قوانین و دستورات الهی در مسائل حکومتی، به طرح این سخن پرداختند که، انسان به تعبیر قرآن «خلیفة الله»‌ است و معنای آن جانشینی خدا در زمین است و چون خدا به دلخواه خودش زمین را اداره می کند انسان هم باید بتواند به دلخواه خودش زمین و حکومت را اداره بکند.

شبکه های اجتماعی