شش اشتباه مدرسان با معلومات بالا

سیاسی

شش اشتباه مدرسان با معلومات بالا

شش اشتباه که مدرسان با معلومات بالا انجام می دهند!

شش دام  که مدرسان با معلومات بالا در آن گرفتار می‌شوند:

اگر حس می‌کنیم در زمینه‌ تخصصی خودمان خیلی اطلاعات داریم، ممکن است در زمان تدریس دچار یک یا چند مورد از خطاهای زیر بشویم؛ خطای ششم خیلی شایع‌تر است.

خطای اوّل: تحمیل اضافه‌بار

گاهی برخی مدرسان فکر می‌کنند هر آنچه خودشان می‌دانند را باید منتقل کنند. برای همین شروع می‌کنند به بمباران محتوا. گاهی این محتوا خیلی زیاد است و یادگیری را برای مخاطب سخت و گاهی غیرممکن می‌کند.

حجم زیاد محتوا باعث ایجاد استرس در مخاطب ما می‌شود.