استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

مذهبی

استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

 

استمناء شرعی فقط بادست چپ+سند

 

هشدار!!: طبق فقه شیعه استمناء و استشهاء حرام و جزو گناهان کبیره می باشد.این مطلب در نقد عقاید اهل سنت و جماعت آورده شده است.

فتاوای قابل تامل فقهای اهل سنت

(فتوا استفاده از آلت مصنوعی توسط زنان)

 اگر زنی شوهر نداشته باشد و شهوت بر او غلبه کند...

شبکه های اجتماعی