اشتباهاتی که منجر به اختلافات زناشویی می‌شود

مشاوره‌ _ روانشناسی

اشتباهاتی که منجر به اختلافات زناشویی می‌شود

از جمله علل مهمی که تیشه به ریشه خانواده می زند ناهماهنگی، نداشتن توافق، زیاده روی یا زیاده خواهی در امور جنسی همسران است که می تواند برهم زننده نظام خانواده باشد.

در واقع بیشتر اختلاف زن و شوهر ها گرچه به ظاهر بر سر جزییات زندگی است اما اصل و منشاء آن در اسرار خواب آنان نهفته است و ریشه اش ناهمگونی جنسی است. به گفته صاحب نظران از همه مشکلاتی که دامنگیر زن و شوهر می شود می توان چشم پوشی کرد به جز ناهماهنگی جنسی که کاملا نظام زن و شوهری را می گسلد. اما سئوال اینجاست منشاء پیدایش این ناهمگونی جنسی از کجاست؟

اشتباهات و زیاده‌روی‌های زناشویی

شبکه های اجتماعی