تطبیق ریاضی عید غدبر خُم با نوروز

هیأت و نجوم

تطبیق ریاضی عید غدبر خُم با نوروز

کلید واژه هــا:

1. روز عید غدیر خُم برابر با روز هجدهم ذی الحجة الحرام سال دهم هجری قمری می باشد.

2. روزهای دقیق یک سال قمری (با احتساب کبیسه بصورت اعشار): 354.3670

3. روزهای دقیق یک سال شمسی(با احتساب کبیسه بصورت اعشار): 365.2422