میراث بدبینی & خوش‌بینی (با مثال‌های زیاد)

مشاوره‌ _ روانشناسی

میراث بدبینی & خوش‌بینی (با مثال‌های زیاد)

بدبینی میراث نامطلوب والدین برای فرزندان

پدر و مادری می‌توانند فرزند خوش‌بین تربیت کنند که به تدریج و بسیار آرام، در تمام تحلیل‌های خود، جمله‌بندی و حرف‌ها را بر این اساس انتخاب کنند که:

رویدادهای خوب را همیشگی و تعمیم داده شده و شخصی و رویدادهای بد را موردی توصیف کنند.

شبکه های اجتماعی