ماجرای اختلاف شاه عباس و پسرش

داستان و حکایت شخصیّت‌ها

ماجرای اختلاف شاه عباس و پسرش

👓 شيخ بهائی در رسالة العشرة که کتابیست در باب آداب معاشرت گويد:

✏️ شاه عباس را پسری بی‌ادب بود كه گريخت و نامه‌ها در هجو و بدگويی ناحق از پدر منتشر ساخت.
شاه سوگند خورد که اگر بر او دست يابد او را زنده زير پای پيلان (فيل‌ها) نهد!
ليكن چون باو دست يافت من (شیخ بهائی) وساطت كردم و شاه، وی را بخشيد.
چندی بعد، پسر در آب، غرق شد.
شاه، گريست و حلالش كرد.
در خواب او را در آتش ديدند گفت:
هر چند پدر مرا حلال كرد ليكن ياد بی‌ادبی من، گاه، خاطرش را می‌آزارد و لذا آمرزيده نشوم!