004_ جلب محبّت خدا، ثمره کثرت ذکر و یاد خداست.

شخصیّت‌ها موضوعات اخلاقی مباحث توحیدی

004_ جلب محبّت خدا، ثمره کثرت ذکر و یاد خداست.

بهترین ثمره کثرت یاد خدا

شانه صحّت ادعای دوستی خدا، پیروی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است. کسی که مدعی باشد من خدا را دوست دارم ولی از اوامر و نواهی پیامبر اطاعت نکند، دروغ می‌گوید. اطاعت از رسول خدا، علامت محبت به خدا است.

شبکه های اجتماعی