کمر درد به خاطر بی‌حرمتی به استاد

داستان و حکایت

کمر درد به خاطر بی‌حرمتی به استاد

اهمیّت رعایت مقام استاد در همه حال

مرحوم تنکابنی رحمة الله علیه در کتاب قصص العلماء می‌نویسد:

مرحوم سید ابراهیم موسوی رحِمَهُ الله را تلمیذی بود به نام محمد محسن اردبیلی؛ محمد محسن در مجلس درس، سخن بسیار می‌گفت. روزی سر درس، با استاد محاجه بسیار نمود؛ استاد هر چه در جواب، اصرار کرد او جز انکار، کاری نکرد.

استاد فرمود: «نامربوط مگو» میرزا محمد محسن در جواب گفت: «نامربوط می‌شنوم!»

شبکه های اجتماعی