قانون پیش پرداخت! (فنون ارتباط جمعی _ بسیار مفید)

مشاوره‌ _ روانشناسی

قانون پیش پرداخت! (فنون ارتباط جمعی _ بسیار مفید)

از این رفتار‌ها دست برندار!

زندگی گاهی شلوغ و پیچیده می‌شود. صدای تشویق و تمسخر دیگران،‌گاه چنان بلند می‌شود که فراموش می‌کنیم در آن میانه، به خواسته‌های خود و رویاهای خود و زندگی خود و ترجیحات خود و لذت خود و آرامش خود فکر کنیم.

شبکه های اجتماعی