آیه نهی از تغییر در خلقت خدا

تألیفات من سبک زندگی و آداب اسلامی پزشکی و سلامت

آیه نهی از تغییر در خلقت خدا

[البته علاوه بر موارد فوق الذکر، شاید بتوان از مصادیق آیه تغییر در خلقت، تغییر در ساختار مولکولی خوراکی‌ها بر شمرد که اتفاقاً به خاطر آثار زیان‌بار فراوان آن، اصلاً بعید به نظر نمی‌رسد.

همان طور که تغییر در ظاهر و صورت انسان و انحراف از فطرت از مصادیق تغییر در خلقت است تغییر در ساختار مولکولی خوراکی‌ها مثل آنچه در روغن‌های چرب إشباع شده یا همان ترانس صورت می‌گیرد نیز می‌تواند از موارد آن شمرده شود.]

شبکه های اجتماعی