فمینیسم چرا و از کجا آغاز شد؟ 1 (متن و فیلم)

جریان شناسی

فمینیسم چرا و از کجا آغاز شد؟ 1 (متن و فیلم)
جریان‌شناسی فمینیسم (1)
فمینیسم چرا و از کجا آغاز شد؟ + فیلم
«مسخ» نام مستندی است با موضوع فمینیسم که سعی دارد در دقایقی کوتاه و با مدارک و اسناد، فراز و فرودهای این جریان را در اروپا و آمریکا و سپس در ایران به تصویر بکشد. آنچه بر سر زن در جهان مدرن آمده مسئله‌ای است که آن را در مسخ خواهید دید.