فارسی را پاس بداریم (1)

ادبیات فارسی

فارسی را پاس بداریم (1)

فارسی را پاس بداریم (1)

کدام یک از دو جمله زیر صحیح است:

  • بوعلی سینا در دانش‌های گوناگون، صاحب نظر بود با این وجود خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز نمی‌دانست.
  • بوعلی سینا در دانش‌های گوناگون، صاحب نظر بود با وجود این، خود را از مطالعه و تحقیق بی‌نیاز نمی‌دانست.

شبکه های اجتماعی