غصی فدک توسط خلیفه اول و دوم و سوم

مجله اینترنتی فهادانفدک غصب فدک ابوبکر ملعون عمر ملعون

امروز شنبه 05 فروردین 1396