عشق مجازی (شماره 1)

از دریچه عشق

عشق مجازی (شماره 1)

 ماهیّت عشق مجازی

نویسنده: علی نصیری

واژه عشق و عشق مجازی از شایع‌ترین واژه‌هاست که در فرهنگ و ادبیات ما بصورت عام و در فرهنگ دینی به صورت خاص با دید مثبت یا منفی مورد توجه قرار گرفته و در روزگار ما کمتر مقال و مقوله فرهنگی است که با تصریح و اشاره به عشق و بویژه به عشق مجازی نپردازد.

شبکه های اجتماعی