انبیاءِ زیاد‌ْخواه

تألیفات مدیر

انبیاءِ زیاد‌ْخواه

از آنجایی که یکی از معانی بَغِیّ، زن زناکار است می‌توان زنا و فحشاء را نیز در زمرهٔ گناهانی قرار داد که عقوبت آن سریع دامان مجرم را می‌گیرد. و لذا می‌توان استفاده کرد کسی که به فحشاء، گرفتار می‌شود علاوه بر آخرت، زندگی دنیایی خویش را نیز تباه ساخته  است.

شبکه های اجتماعی