ممنوعيت حضور در مجلس گناه از دریچه روایات

مذهبی

ممنوعيت حضور در مجلس گناه از دریچه روایات

ممنوعيت حضور در مجلس گناه 

همانگونه که ارتکاب عمل حرام، جرم محسوب می‌شود و عقوبت اخروي دارد، حاضر شدن در مجلس ارتکاب اعمال حرام نيز جرم و گناه شمرده شده و عذاب اخروي دارد. در قرآن کريم، حاضر نشدن در مجلس گناه و اعراض از لغو، يکي از صفات پسنديده مؤمنان و بندگان صالح خدا معرفي شده است. در اين جا به نقل چند روايت اکتفا مي شود.(1)

شبکه های اجتماعی