15_ ظرفیت در إعطاء مسئولیت

15_ ظرفیت در إعطاء مسئولیت

 

ظرفیت در إعطاء مسئولیت

 

این یک نکته مهم مدیریتی در نظام حکومتی اسلامی است. اگر به فردی مسئولیتی دادید، شما نباید به او منّتی داشته باشید که کاری و سِمَتی به او داده‌اید، بلکه باید اینطور احساس شود که او به شما لطف کرده و مسئولیّت پیشنهادی شما را پذیرفته است. زیرا بخشی از بار و مسئولیت گرفتاری‌های شما را به عهده گرفته است.

 

این دیدگاه علوی، درست در مقابل دیدگاه‌های مادی رایج امروزه در دنیاست. اگر فرمانده و مدیر چنین دیدی داشت نه تنها در مسئولیت گرفتن ظرفیت خواهد داشت بلکه در مسئولیت دادن هم ظرفیت خواهد داشت و به کار گماردن افراد را در سمت‌های مختلف، دادن طعمه و لطف نمی‌داند. بلکه آن‌را سپردن امانتی به اهل خود خواهد دانست.


همانطور که مسئولیت گرفتن ظرفیت می‌خواهد، مسئولیت دادن نیز ظرفیت می‌خواهد، در غیر اینصورت بیم آن می‌رود که انسان، راه را گم کند.