دلیل و حکمت تحریم شراب در اسلام

مذهبی فروع دین

دلیل و حکمت تحریم شراب در اسلام

حکمت تحریم شراب در اسلام

اللهم نور قلوبنا بالقرآن؛ سیر و سلوک از خاک تا افلاک هرگز توقف ندارد، پس از او بخواهیم که در هر ساعت بلکه در هر لحظه ما را به سوی خودش بالا ببرد. با کسی زمزمه ی محبت و عشق داریم که بر هر چیز قادر است و می تواند ما را به سعادت برساند.

دلایل تحریم شراب در اسلام