صفات شیعه

مجله اینترنتی فهادانشیعه جعفری کیست؟ گذشت زمان و فاصله افتادن بین شیعیان و زمان حضور معصومان از یک سو، تهاجم فرهنگهای مختلف به جامعه تشیّع از سوی دیگر، و راه یافتن…

امروز شنبه 09 اردیبهشت 1396