سه گناهی که باعث تسلّط شیطان بر انسان می‌شود

داستان و حکایت موضوعات اخلاقی

سه گناهی که باعث تسلّط شیطان بر انسان می‌شود

چگونگی تسلط شیطان

حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام در جایی نشسته بود، ناگاه ابلیس که کلاه رنگارنگی بر سر داشت‌ نزد موسی علیه السلام آمد، وقتی که نزدیک شد، کلاه خود را (به عنوان احترام) از سر برداشت و مؤدبانه‌ نزد حضرت موسی علیه السلام ایستاد.