چرا فریاد می‌زنیم؟

چرا فریاد می‌زنیم؟

راز فریاد و نجوا

آموزگاری از شاگردانش پرسید: چرا ما هنگامی که برآشفته هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان اندیشه‌ای کردند و یکی از آن‌ها گفت:

چون در آن هنگام، آرامش و خونسردی‌ِمان را از دست می‌دهیم.

آموزگار پرسید: